Axel - Symtom

Axelbursit

Orsak

Behandling

Frozen shoulder

 • Frozen shoulder, även känt som adhesiv kapsulit, är ett tillstånd där ledkapseln runt axelleden blir tjockare och styvare. Det leder till en gradvis minskning av rörelseomfånget i axeln och orsakar smärta och styvhet. Tillståndet utvecklas oftast över tid och genomgår tre huvudsakliga faser:

 • Frysfas (Freezing Phase): Under denna fas upplever patienten gradvis ökande smärta och stelhet i axeln. Rörligheten minskar, och det blir svårare att utföra vardagliga aktiviteter som att klä sig eller tvätta sig.
 • Frossen fas (Frozen Phase): Under den här fasen är smärtan oftast mindre intensiv, men axeln förblir mycket stel. Rörelsen är starkt begränsad, och det kan vara svårt att höja armen eller utföra rörelser som att nå över huvudet.
 • Utdödningsfas (Thawing Phase): I denna fas börjar smärtan avta gradvis, och rörligheten i axeln återvänder. Återhämtning kan ta flera månader, och rörelseomfånget kan förbättras med fysioterapi och övningar.
 • Orsak

  Orsaken till frozen shoulder är inte helt förstådda, men det finns några faktorer och riskgrupper som har kopplats till detta tillstånd.

  -Frozen shoulder är vanligare hos personer över 40 år, och risken ökar med stigande ålder. Äldre individer har en ökad benägenhet att utveckla bindvävstäthet och minskad elasticitet, vilket kan bidra till förekomsten av frozen shoulde


  -Kvinnor löper större risk att drabbas av frozen shoulder jämfört med män. Orsaken till denna könsbaserade skillnad är inte helt klarlagd, men hormonella faktorer kan spela en roll.

  -Vissa sjukdomar och tillstånd, såsom diabetes och sköldkörtelsjukdomar, har kopplats till ökad risk för frozen shoulder. Människor med dessa sjukdomar kan vara mer benägna att utveckla bindvävsförändringar som påverkar axelleden.

  -En tidigare skada eller kirurgi i axelområdet kan öka risken för att utveckla frozen shoulder. Inaktivitet och immobilitet under rehabiliteringsperioden kan bidra till utvecklingen av detta tillstånd.

  -Det finns viss indikation på att det kan finnas en ärftlig komponent till utvecklingen av frozen shoulder. Om det finns fall av frozen shoulder i familjen kan risken vara högre.

  -Vissa teorier tyder på att autoimmuna reaktioner kan spela en roll i uppkomsten av frozen shoulder. Inflammation och ärrbildning i ledkapseln kan vara en konsekvens av en överreaktion från immunsystemer.


  -Hormoner kan också spela en roll, särskilt hos kvinnor. Till exempel kan förändringar i östrogennivåer vara förknippade med risken för att utveckla frozen shoulder.

  Det är viktigt att notera att frozen shoulder kan uppstå utan en uppenbar orsak och ibland efter mindre skador eller operationer. Diagnos och behandling bör utföras av en kvalificerad sjukvårdspersonal, och behandlingsmetoderna kan inkludera fysioterapi, smärtlindring och i vissa fall kirurgi för att förbättra rörelseomfånget i axelleden.

  Behandling

  Behandlingen av frozen shoulder är inriktad på att lindra smärta, förbättra rörligheten och främja återhämtning. Här är några behandlingsmetoder som kan användas:

  • Vi kan utforma ett träningsprogram för att förbättra rörligheten och styrkan i axeln. Dessa övningar kan bidra till att lösa upp eventuella adhesioner och hjälpa till med återhämtningen.
  • Smärtlindring: Läkaren kan ordinera smärtstillande medel eller antiinflammatoriska läkemedel för att lindra smärta och inflammation.
  • Injektioner: I vissa fall kan läkaren injicera kortison i axeln för att minska inflammationen och lindra smärta.
  • Vi kan manuella tekniker för att förbättra rörligheten i axeln.
  • Du får övningar att utföra hemma som en del av sin behandlingsplan för att bibehålla rörlighet och förhindra återfall.
  • **I sällsynta fall kan kirurgi övervägas om andra behandlingsalternativ inte ger tillräcklig lättnad. Kirurgi kan innebära att man bryter upp adhesioner och frigör axelns kapsel.

  Det är viktigt att notera att frozen shoulder kan vara en långvarig och smärtsam sjukdom, och återhämtning kan ta tid, upp till 8 månader. Tidig diagnos och tidig behandling kan bidra till att påskynda återhämtningen och minska besvären. Om du upplever symtom på frozen shoulder, inklusive smärta och rörelsebegränsning i axeln, kan vi hjälpa dig med en remiss till axel ortoped.

  Impingement

  Impingement är ett medicinskt tillstånd som innebär att mjuka vävnader, vanligtvis senor och muskler, kläms eller nyps mellan benstrukturer i kroppen, oftast i en led. Detta kan orsaka smärta, inflammation och nedsatt funktion i det drabbade området. Impingement kan förekomma i olika delar av kroppen, men det är särskilt vanligt i axlar och höfter.

  Orsak

  • Axelimpingement: I axeln kan impingement uppstå när senorna som passerar genom det trånga utrymmet mellan överarmsbenet och skulderbladet (det kallas ofta subakromialt utrymme) blir klämda eller nyps. Detta kan orsaka smärta och inflammation och är ibland kopplat till rotatorkuffsskador.
  • Höftimpingement: I höften kan impingement uppstå när benet i lårbenet och bäckenet möts på ett sätt som klämmer muskler och senor i höftleden. Detta kan leda till smärta i höften och höftflexorn.
  • Knäimpingement: I knäet kan impingement inträffa när mjuka vävnader i knäleden kläms mellan benstrukturer. Detta kan vara relaterat till aktiviteter som ex cykling eller squats och kan leda till smärta i knäet.
  • Ankelimpingement: I ankeln kan impingement uppstå när senor eller brosk kläms mellan ben i fotleden. Detta kan orsaka smärta och begränsad rörlig.

  Behandling

  Behandlingen av impingement beror på den specifika situationen och det drabbade området:

  • Att undvika aktiviteter som orsakar impingement är ofta en viktig del av behandlingen.
  • Vi ger dig övningar och tekniker för att förbättra rörligheten och styrkan i det drabbade området och minska risken för framtida impingement.
  • Antiinflammatoriska läkemedel: Läkaren kan ordinera smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel för att lindra smärta och inflammation.
  • Injektioner: Ibland kan kortisoninjektioner användas för att minska inflammationen i det drabbade området.
  • Kirurgi: I vissa fall kan kirurgi övervägas om andra behandlingsalternativ inte ger lättnad. Kirurgi kan syfta till att skapa mer utrymme i det trånga området och lindra inklämningen av vävnaderna.

  Det är viktigt att söka hjälp om du misstänker att du har impingement och upplever smärta eller nedsatt funktion i ett led eller en kroppsdel. En korrekt diagnos och behandlingsplan kan bidra till att lindra symtomen och förhindra komplikationer.

  Instatbilitet

  Orsak

  Behandling

  Rotatorkuffs skador

  Orsak

  Behandling

  kalkaxel

  Kalkaxel är en smärtsam axelsjukdom som beror på att förkalkningar bildas i axelledens senor (rotatorcuffen). Många patienter tillfrisknar och förkalkningarna försvinner med tiden.

  En liten andel patienter drabbas av en kronisk smärta med nedsatt funktion i axelleden och försämrad livskvalitet, utan att förkalkningarna försvinner.

  Kalkaxel innebär att förkalkningar bildas i axelledens senfästen


  Kvinnor drabbas oftare än män av kalkaxel och sjukdomen debuterar i 30-60 års åldern. Sjukdomen blir allt ovanligare med stigande ålder.
  Det är vanligare att personer som drabbas av kalkaxel arbetar med armarna i inåtrotation och lätt lyfta ut från sidorna (abduktion) som man gör då man sitter på kontor.

  Orsak

  Orsakerna till utfällningar av kalk inuti rotatorcuffen är oklara.

  En traditionell åsikt är att förkalkningarna är en del av en långsam nedbrytning av rotatorcuffen.

  En annan åsikt är förkalkningarna uppkommer genom en slags felprogrammering av annars friska celler. Själva celldelningen  går snett (metaplasi). Istället för att det bildas celler som normalt förekommer i senvävnaden så bildas celler som producerar kalk. En möjlig orsak kan vara att en nedsatt syresättning av senvävnaden skapar en metaplasi och därmed celler som producerar kalk.

  Behandling

  Behandlingen av kalkaxel, även känt som tendinopati i rotatorkuffens senor, syftar till att lindra smärta och förbättra funktionen i axelleden.

  Behandlingsmetoderna kan variera beroende på svårighetsgraden av tillståndet och patientens individuella behov, men här är några vanliga behandlingsalternativ för kalkaxel:

  -Vila och under de tidiga stadierna kan det vara nödvändigt att undvika aktiviteter som orsakar smärta och överansvändning av axeln.
  -Vi utformar ett träningsprogram som fokuserar på att förbätre muskelstyrkan och rörligheten i axelleden. Övningarna kan hjälpa till att sträka de omgivande musklerna och senorna, minska smärta och förhindra framtida skador.
  -Läkaren kan ordinera smärtstillande medel eller antiinflammatoriska läkemdel för att lindra smärta och minska inflammationen.aktiviteter som orsakar smärta och

  Överansträngning/Muskelbelastning

  Diagnosen överansträngning i axlarna kan göras genom patientens beskrivning av symtom, inklusive när smärtan började, och hur länge den har pågått, samt om det finns eventuella faktorer som kan ha utlöst eller förvärrat smärtan i axlarna.

  Därefter undersöker vi axlarna noggrant för att bedöma röreleseomfång, musklestyrka, och eventuella teckan på svullnad eller inflammation. Under denna undersökning kommer vi känna om det finns ömma punkter och avgöra om det finns specifika områden av överansträngning.

  Överansträngning i axlarna är ofta ett övergående tillstånd och svara bra på vår behandling samt vila.
  Om smärtan trots våra behandlingar inte skulle släppa, kan det vara bra att gå till läkaren och få smärtstillande medicin.
  Vi kommer också att överväga och utesluta andra möjliga orsaker till axelsmärtan, såsom skador på ledkapslar, ligament, eller nervpåverkan.

  Orsak

  Axelvärk kan orsakas av många olika faktorer, inklusive överansträngning, skada, inflamation, åldersrelaterade förändringar, eller underliggande medicinska tillstånd som artros eller rotatorkuffskskador.
  Överansträngning är ofta repetitiva rörelser med arm/armar som retar upp axel/axlar som exempelvis rörelser som man vanligtvis inte gör varje dag, ex måla huset, eller ligga under båten och måla skrovet.

  Bära tungt ovan huvud och eller hålla musklerna i ett statiskt tillstånd brukar också kunna vara orsak till överansträngning i axlar.

  Behandling

  Beroende vad vi kommer fram till under vår undersökning lägger vi upp en behandling som passar dig.
  Ofta handlar det om att lugna ner påverkade muskler och ge många övningar och goda råd.

  Patienten måste även vila och inte fortsätta med det som orsakade besvären.

  Många gånger handlar det om att träna till sig en stabil axel. En axel där senor och muskler håller saker och ting på plats. Att man inte är ute i ytterlägen och arbetar med armar/axlar.